Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Food4mind

De website www.thesoundofcymbals.com is onderdeel en eigendom van Food4mind, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek.


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- De afnemer: een wederpartij die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is en aan Food4mind opdracht heeft gegeven tot levering van producten;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Food4mind en de afnemer;
- De koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Food4mind en de afnemer.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Food4mind en een de afnemer waarop Food4mind deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Food4mind, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Het doen van een bestelling of het aanvaarden van een aanbieding houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo en zijn tevens te raadplegen op de website van Food4mind: http://www.food4mind.com.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Food4mind om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Food4mind is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Food4mind kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Food4mind daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Food4mind anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Food4mind niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de afnemer van Food4mind's aanbod en na acceptatie van de bestelling van de afnemer door Food4mind. Food4mind is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Food4mind dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van Food4mind.

2. Indien Food4mind gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Food4mind ter beschikking heeft gesteld.

3. Indien Food4mind een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


Artikel 6 Prijzen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


Artikel 7 Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en Food4mind, dan wel tussen Food4mind en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en Food4mind, is Food4mind niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Food4mind.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Food4mind blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 9 Retouren / Herroepingsrecht

U als afnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Bij een bestelling van meerdere artikelen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Maakmuziek.nl, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek, via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier kunt u via de volgende link downloaden: http://www.speelkeyboard.nl/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf

Let wel: u hoeft het modelformulier niet te gebruiken voor een retour, het snelste werkt het als u ons een e-mail stuurt naar het volgende e-mail adres: cymbals@thesoundofcymbals.com

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De verzendkosten die u heeft betaald aan ons bij de bestelling zullen wij ook vergoeden.
De kosten van de retourzending zelf zullen wij niet vergoeden en komen voor uw rekening. Stuur in geen geval goederen ongefrankeerd aan ons retour, deze zullen wij niet aannemen of wij zullen de kosten die wij dan moeten betalen in rekening brengen aan u, de consument.

Indien u meerdere goederen van ons heeft ontvangen en u wilt daarvan een gedeelte retourneren, zullen wij de verzendkosten die u aan ons heeft betaald niet vergoeden.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Maakmuziek.nl, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Een boek is bijvoorbeeld voor onze verkoop niks meer waard als er in geschreven is of als er ezelsoren inzitten wanneer het wordt geretourneerd.
Wij zullen in die gevallen dan ook een signifcante waardevermindering toepassen die er eventueel op uit kan draaien dat de waardevermindering 100% is.
Een drumstok kan bijvoorbeeld uitgeprobeerd worden op een trommel en een bekken, maar als er de splinters aanhangen als het geretourneerd wordt dan is deze serieus gebruikt en significant in waarde verminderd.

Redenen om een product retour te sturen kunnen zijn:

- het is beschadigd
- het is een misdruk
- het is te laat geleverd
- u heeft het niet besteld
- u heeft het verkeerde besteld
- het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht)

Uitzonderingen op het recht op retour zijn:
- DVD's en CD's waarvan u de verzegeling heeft verbroken
- Goederen die speciaal voor u op uw aangeven zijn vervaardigd en/of gemodificeerd (bijvoorbeeld aangepaste bekkens)
Dit zijn wettelijke uitzonderingen en hier wijken wij niet vanaf.


Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien Food4mind met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Food4mind niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Food4mind rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden middels vooruitbetaling.

2. Indien betaling niet middels vooruitbetaling plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Food4mind aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Food4mind en de verplichtingen van de afnemer jegens Food4mind onmiddellijk opeisbaar.

6. Food4mind heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Food4mind kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Food4mind kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Food4mind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Food4mind ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Food4mind bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Food4mind op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Food4mind de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Food4mind behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Incassokosten

1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Food4mind aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

4. De afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 15 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart Food4mind voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de afnemer aan Food4mind informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16 Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Food4mind zich de rechten en bevoegdheden voor die Food4mind toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de opdrachtgever gerechtigd is door ons geleverde producten aan derden ter beschikking - al dan niet tijdelijk en al dan niet om niet - te stellen, dan wel deze door te verkopen, dan vrijwaart hij Food4mind in en buiten rechte voor alle gevolgen daaruit voortvloeiende.

4. Het is de opdrachtgever uiteraard verboden enigerlei handelingen te verrichten met door ons geleverde producten welke in strijd zijn met de Auteurswet, danwel enige andere wet hier in Nederland, danwel in het land waarin de handelingen worden verricht.

5. Food4mind garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door Food4mind geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Food4mind jegens de afnemer beperkt tot vervanging of herstel van de gebrekkige zaak. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Food4mind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Food4mind beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

4. Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

- schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 18, overmacht.

5. Onverminderd het bovenstaande is Food4mind niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Food4mind of zijn ondergeschikten.


Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Food4mind geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Food4mind niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Food4mind worden daaronder begrepen.

3. Food4mind heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Food4mind zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Food4mind ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Food4mind gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Food4mind is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Food4mind het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Food4mind en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 21 Diversen

1. Indien de afnemer aan Food4mind schriftelijk opgave doet van een adres, is Food4mind gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aan Food4mind schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de afnemer dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Food4mind gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Food4mind deze voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Food4mind in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Food4mind vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Food4mind is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.


Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Food4mind: www.thesoundofcymbals.com
De voorwaarden worden tevens op verzoek toegezonden.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.